Usluge


Vrste usluga

1) Vođenje poslovnih knjiga za tvrtke predstavlja administrativno obavljanje računovodstvenih poslova koji se sastoje od:
 • Pripremnih radova (otvaranje glavne knjige prema kontnom planu, otvaranje pomoćnih knjiga za vođenje analitičkih evidencija kupaca i dobavljača, evidencija dugotrajne imovine, obračun amortizacije).
 • Knjigovodstvene obrade cjelokupne financijske dokumentacije (izvoda žiro-računa, blagajničke dokumentacije, ulaznih i izlaznih računa i sl.)
 • Automatske obrade cjelokupne dokumentacije (unos podataka s ažuriranjem svih potrebnih evidencija, ispis temeljnica, dnevnika knjiženja, kartica, bruto bilanci i ostalih knjigovodstvenih izvješća vezanih za analitičke evidencije).
 • Izrada obračuna plaća te svih pripadajućih izvješća vezanih za plaće radnika (R-sm obrazac, ID obrazac, IP kartice i sl.)
 • Izrada mjesečnih (tromjesečnih) izvješća PDV-a kao i godišnjeg izvješća PDV-k
 • Izrada statističkih izvještaja za potrebe FINA-e i izrada godišnjih financijskih izvještaja poreza na dobit, računa dobiti i gubitka, bilance za potrebe porezne uprave.


2) Vođenje poslovnih knjiga za obrtnike predstavlja administrativno obavljanje računovodstvenih poslova koji se sastoje od:
 • knjige primitaka i izdataka,
 • popisa dugotrajne imovine,
 • obračuna PDV-a (mjesečni, tromjesečni),
 • obračuna plaća,
 • prijave poreza na dohodak.